Dagsenterplasser i Sandnes

Anne Gravdal

Innlegget er skrevet av Anne Gravdal. Fraksjonsleder for AP i Helse og sosialutvalget, Kommunestyre og Formannskapsrepresentant i Sandnes kommunestyre

I tirsdag 30.august utgaven av Sandnesposten og Stavanger Aftenblad hvor gjenåpning av dagsenterplasser på grunn av oppstått venteliste er tema, roper Heidi Bjerga, (SV), og opposisjonspartiene H, KrF, V, Rødt og MDG velkommen etter til posisjonspartiene AP, FrP, SP og FNB. Den replikken taler for seg selv når man ser på bakgrunnen for de tiltak som ble gjort for et år tilbake!

For et år siden var den samlede kapasiteten og antallet på dagsenterplasser større enn behovet tilsa, ifølge opplysningene administrasjonen fremla for politikerne i Utvalg for helse og sosialsaker og under kommunedirektørens presentasjon av Handlings og økonomiplan. Samtidig med dette forelået innsparingskrav på driften innen helse og velferd i kommunedirektørens forslag til Økonomiplan for 2022-2025 som tilsa at noen grep måtte gjøres for å innfri innsparingskravene.

Med bakgrunn i dette ble det foreslått fra administrasjonens side en reduksjon på antall plasser i dagsentrene, dette i samsvar med behovet som forelå den gang, altså for et år siden.

Undertegnede, sammen med posisjonspartiene FrP, SP gjorde det helt klart under møtet i Utvalg for helse og sosialutvalget og kommunestyrets behandling av økonomiplanen, at fremtidig behov for dagsenterplasser vil øke med veksten i eldrebefolkningen i Sandnes, og saken av denne grunn ville følges tett av posisjonen, og ved behov ville vi sette inn tiltak for gjenåpning dagsenterplasser. I statusrapport tjenestetildeling for 1. tertial 2022 som ligger som orienteringssak til møte i Utvalg for helse og sosialsaker 31.august 2022, står det 15 på venteliste til dagsenter. Det er ikke noe vi i posisjonen står og ser på uten å handle raskt.

Handle er nettopp det vi gjør nå når posisjonspartiene i utvalg for helse og sosialsaker setter frem forslag om gjenåpning av dagsenterplassene.

Det handler ikke om å være velkommen etter, slik opposisjonen med Heidi Bjerga i spissen velger å fremstille det! Tvert imot handler det om å holde det løftet vi gav, nemlig å følge saken tett og ved behov sette inn tiltak for å ivareta behovet for dagsenterplasser.

For oss i posisjonen handler det om å vise ansvar for hvordan vi som politikere forvalter kommunens budsjett og personalressurser og ikke minst ansvaret vi har overfor våre innbyggere når det oppstår behov som denne saken omhandler.

Det er her jeg ønsker å spørre opposisjonen med Heidi Bjerga i spissen: Ville det vært ansvarlig og god politikk og økonomiforvaltning å drive dagsenter med ledig kapasitet og som følge av dette liten aktivitet for de som er ansatt på dagsentrene?

Det ble også satt søkelys på den følelsesmessige siden av saken i forbindelse med flyttingen av dagsenterbrukerne ved Åse BOAS. Det forstår jeg godt! Det er ikke godt å bli flyttet fra noe som er trygt og forutsigbart! Her vil jeg berømme ledere og ansatte for den måten de organiserte flyttingen hvor de spurte den enkelte dagsenterbruker om ønsker og behov. Dette ble høyeste grad tatt hensyn til.

I stedet for å lytte til kommentarer fra opposisjonens uttalelser om at vi er velkomne etter, velger vi i posisjonen å holde oss til det vi klart har presisert og lovet, nemlig følge utviklingen i behovet for dagsenterplasser tett, og ved behov sette inn tiltak for å avhjelpe pågangen. Det gjør vi ved å legge inn forslag som etterkommer det behov vi ser i tertialrapporten som er 15 dagsenterplasser!