Leserinnlegg: Politikk mot ensomhet

Sandnes Arbeiderparti vil sette ensomhet på dagsorden i politikken!

Anne Gravdal

Anne Gravdal

Av
Anne Gravdal, bystyrerepresentant

Kan du med hånden på hjertet innrømme at du har kjent på ensomhet i perioder, eller at du ikkekjenner noen i din omgangskrets som sliter med ensomhet? Ensomhet skyldes ofte manglende nettverk på grunn av mobbing i skolen, tap av arbeid/ arbeidsevne, tap av helse og funksjonsnivå og alderdom.

Tall fra SSB viser at 16% av Norges befolkning føler seg ensomme. I antall innebærer det 680 000 personer over 16 år! Ensomme under 16 år er ikke tatt med, men studier viser at ensomme barn gjør det dårligere på skolen, noe som kan gi konsekvenser for videre utdanningsforløp og en plass i arbeidslivet. Fire av 10 eldre over 80 år sier at de har vært ensomme de siste 14 dager, (Barstad og Sandvik, 2015). I dag vet vi at ensomme eldre har dobbelt risiko for å bli demente, at det øker sjansen for hjertesykdom og slag, og at selvmordsrisikoen er økene på grunn av ensomhet. Dette er opplysninger vi må ta på alvor å gjøre noe med!

Ensomhet regnes i våre dager som et folkehelseproblem.

Arbeiderpartiet på Stortinget har sikret flertall for at ensomhet tas inn som tema i Folkehelselovens § 7. Høyre stemte ned forslaget to ganger, heldigvis uten å lykkes med det! Å ta ensomhet inn i Folkehelseloven, innebærer at kommunene må iverksette nødvendige tiltak.

Sandnes Arbeiderparti vi følge Arbeiderpartiets satsing på forebyggende tiltak mot ensomhet og våre løsninger er:

Vi vil at alle skal ha et trygt og godt skolemiljø med 0-visjon mot mobbing. Skolen skal være en viktigarena for å redusere sosiale forskjeller. Samtidig vil vi ha helsesykepleier på alle skoler slik at eleven gis muligheter til en trygg samtalepartner når de trenger dette. Vi vil videreføre kulturkortet for barn med utfordrende levekår slik at de kan sikres deltagelse i kulturaktiviteter sammen med andre barn.Sandnes Arbeiderparti vil også videreføre et godt fritidstilbud for personer med fysiske og psykiske funksjonsnedsettelser, nettopp for å unngå ensomhet.

Sandnes Arbeiderparti vil ha et arbeidsliv med plass til alle! Vi vet at sosiale forskjeller og opplevelse av ensomhet mer enn noe annet er knyttet til mangel på arbeid. I dag er det dessverre en del som av ulike årsaker ikke har en jobb å gå til. Savn av et kollegialt fellesskap, en jobb som sikrer et sosialt nettverk, bruk av egne evner/ ressurser, tap av muligheter gjennom inntekt, gir mange opplevelse av utenforskap og ensomhet. Derfor er arbeid til alle vår jobb nr.1!

Når vi vet at fire av ti eldre over 80 år kjenner på ensomheten, må det tas alvorlig. Sandnes Arbeiderparti vil følge opp Stortingsmelding nr. 15, Leve hele livet. Sandnes kommune er godt i gang med flere av tiltakene som er beskrevet i Stortingsmeldingen. Blant disse er fokus på de gode øyeblikkene i hverdagen. Den Kulturelle spaserstokken, en av Arbeiderpartiets kjepphester innen eldreomsorgen, er et godt eksempel på et slikt tiltak. Den legger til rette for en alderdom med aktiviteter, kultur, møte på tvers av generasjoner, noe som bringer frem gode møteplasser for trivsel og fellesskap. Den kulturelle spaserstokken tas i dag i bruk på bo og aktivitetssenter og seniorsentrene i kommunen.

Vi vil fortsette å satse på eldre/ seniorsentrene som er viktige møteplasser for eldre, et sted de kan møtes over et godt måltid og ulike aktiviteter.

Ulike trimtilbud for eldre f.eks. trimtilbud i Sandneshallen for seniorer et et av tiltakene Sandnes Arbeiderparti har fått gjennomslag for sammen med posisjonen i våre 8 år i posisjon i bystyret. I dag tilbyr Sandneshallen trim for seniorer to ganger i uken. Her gis anledning til, sammen med andre, et tilbud om trim og en møteplass med muligheter for kaffe og en god prat. Det handler om å ha noe å gå til, få muligheter til å treffe andre – enda et ledd i forebygging av ensomhet.

Sandnes Arbeiderparti vil også styrke og støtte opp om det frivillige arbeidet i kommunen. I dag er det all grunn til å være stolt av det frivillige arbeidet som gjøres overfor beboere i sykehjemmene i Sandnes . Gjennom det frivillige arbeidet her, forebygges ensomhet hos eldre som ikke har muligheten til å delta i samfunnet på lik linje med øvrige innbyggere.