Ordførerkandidat Arne Espedal på Ruten.

Kortversjon program 2023-2027

De store oppgavene løser vi best sammen!

Sandnes Arbeiderparti ønsker å skape et lokalsamfunn hvor alle har muligheten til å leve gode liv. Nærmiljøet og lokalsamfunnet er rammene for livene våre. Vi tror på sterke fellesskapsløsninger, fordi vi får til mer sammen enn hver for oss. Det gir større trygghet og flere muligheter for den enkelte hvis vi stiller opp for hverandre.

Vårt mål er at Sandnes kommune skal være et sterkt og solidarisk fellesskap som gir større frihet, like muligheter og trygghet for enkeltmennesket og familien. Vi vil videreutvikle et godt regionalt samarbeid for å få til gode løsninger for innbyggerne i kommunen og regionen. Sandnes har de siste årene markert seg tydelig både nasjonalt og internasjonalt. Vi ønsker å videreutvikle Sandnes som en attraktiv by for alle. Lysefjorden og området rundt er blant landets mest populære turistmål. Vi vil videreutvikle dette med nye etableringer på Lauvvik og Oanes, og legge til rette for anløp av cruiseskip i Høgsfjorden, og Lauvvik. Flørli og Lysebotn har allerede gode tilbud til turister som vi vil videreutvikle og utvide.

Frihet for alle mennesker krever en rettferdig fordeling av goder og byrder. Store økonomiske og sosiale forskjeller, diskriminering og utestenging skaper utrygghet og ufrihet. Solidaritet er vilje til å fordele slik at det oppnås frihet og likeverd for alle. Solidaritet er også evnen og viljen til å ta ansvar for hverandre og å bidra til fellesskapet. Derfor må samfunnet bygges på et solidarisk prinsipp om at alle skal gis like muligheter, uavhengig av hvem en er eller hvilke forutsetninger man har. Sandnes Arbeiderparti har flere prioriteringer for å utjevne sosiale forskjeller. Vi er opptatt av boligsosialt arbeid. Å legge til rette for boligbygging tilpasset ulike livsfaser, helse og funksjonsnivå er en viktig satsing, for å utjevne sosiale forskjeller.

Sandnes Arbeiderparti vil satse videre på arbeid som virker i kampen mot psykiske plager. Vi mener at psykisk helse er like viktig som fysisk helse, og vi vil skape takhøyde og ha tilgjengelig fagpersonell som kan hjelpe tidligst mulig.

Solidaritet med kommende generasjoner krever et bærekraftig samfunn, vi må ikke ødelegge for fremtidens muligheter. Derfor må vi ta vare på naturen og miljøet. Gjennom å sørge for en gode oppvekstsvilkår for barn og unge, gir vi kommende generasjoner muligheter til å sikre Sandnes som den beste plassen å bo. Vi skal satse videre på rekruttering av trygge voksne med riktig kompetanse i barnehagene og skolene. Sandnes Arbeiderparti vil arbeide for å ha nok barnehageplasser i hver bydel og ønsker å tilstrebe flere barnehageopptak i løpet av året. Vi ønsker også å jobbe videre for en skole med mindre lekser og mer praktiske oppgaver. 

Rettferdig fordeling og solidaritet gir mangfold og sterke fellesskap, der menneskene selv kan påvirke sine egne liv. Like muligheter og likeverd innebærer at alle får mulighet til deltakelse, og at vi tar alle krefter i bruk. Arbeid og kunnskap er nøkkelordene for økonomisk vekst og skaper grunnlaget for velferden.

Sammen vil vi fortsette å arbeide for vår felles gode framtid.

Vi vil:

1. styrke satsingen på hjemmetjenestene, og fortsatt ha full sykehjemsdekning

2. ha flere trygge kvalifiserte voksne i skolen og nok lærere

3. rettferdig fordeling av godene for å utjevne forskjeller

4. ha mer praktiske oppgaver inn i skolehverdagen og mindre lekser

5. styrke kapasiteten på fastleger i kommunen

6. styrke psykisk helse med å gi riktig hjelp til riktig tid

7. ha et stort grønt parkdrag langs Storånå fra sentrum opp til Sandvedparken

8. fortsette å si nei til eiendomsskatt på boliger

9. arbeide for et nytt kultur- og bibliotekbygg i sentrum

10. fortsette å være en attraktiv kommune å etablere seg i der arbeid til alle er jobb nummer 1

Ordførerkandidat Arne Espedal snakker med en velger i Sandvedparken.
Listekandidater deler ut roser i Sandvedparken.

Er du enig med Sandnes Arbeiderparti om Kortversjon program 2023-2027?

Takk for din tilbakemelding!

Vil du vite hva mer vi kanskje er enig om?


Eller se andre måter å engasjere seg

Takk for din interesse!

Du vil nå motta nyhetsbrev fra oss :)

Takk for tilbakemeldingen. Vi kan ikke være enige om alt!

Kanskje er det andre saker du er enig med oss i?

Se andre politiske saker