En god fellesskole

En god fellesskole

Gutt med skolesekk

Sandnes Arbeiderparti vil ha en enda bedre skole for alle. Fokus må være på læring, trivsel, inkludering, utvikling og mestring. Sandnes Arbeiderparti vil arbeide for en skolehverdag der læring, fysisk aktivitet, mat og kulturaktiviteter ses i sammenheng og gir elevene et godt helhetlig tilbud, som er tilpasset deres funksjonsnivå. Sandnes Arbeiderparti vil ha lavere pris i SFO og utvide dagens søskenmoderasjon. Vi vil gi et kvalitetsløft i SFO som skal inneholde gratis mat, leksehjelp og aktiviteter som spiller på barnets nysgjerrighet, ressurser og utviklingsnivå.

Elever er forskjellige med ulike behov og ressurser. Vi må derfor gi nok midler til skolene slik at lærerne kan legge til rette for tilpasset opplæring til alle. Sandnes Arbeiderparti vil at alle skoler skal tilby leksehjelp rett etter skoletid av kvalifiserte ansatte, der det ikke er innført leksefri enda. Alle skal ha like muligheter til å få den hjelpen de trenger. Skolen skal være en viktig arena for å redusere sosiale forskjeller. Hver enkelt elev skal føle seg sett og hørt av trygge voksne i skolen, og det skal være tett samarbeid mellom skolene og hjemmene. Kunnskapen om arbeidslivet skal styrkes. Vi ønsker derfor å styrke kompetansen til rådgivertjenesten i Sandnes, med mål om økt rekruttering til yrkesfag. 

Lærerne er svært viktige for å få til en god skole. Sandnes Arbeiderparti vil ha nok lærere med riktig kompetanse. Lærernormen skal ikke være et tak for hvor mange lærere en skole kan ha, men det skal være et minimumsmål. Vi vil også arbeide for å beholde annet personell i skolen. Vi vil gi lærerne tillit, og arbeide for å senke kravene til dokumentasjon og rapportering. Det er viktig med mer tid til kjerneoppgavene for lærerne, og vi vil sikre at skolelederne får mer tid til pedagogisk ledelse.

Vi vil:

 • ha nullvisjon mot mobbing
 • styrke fellesskolen og si nei til etablering av private kommersielle skoler
 • ha nok kvalifiserte lærere og flere trygge kvalifiserte voksne
 • fortsette å etter- og videreutdanne lærere
 • arbeide for økt erfarings- og kunnskapsdeling på og mellom skolene
 • ha mer praktiske oppgaver inn i skolehverdagen
 • arbeide for at skolen hele tiden utvikles praktisk og pedagogisk
 • være positive til at skoler velger å være leksefrie
 • sikre en god og tilgjengelig leksehjelp av kvalifiserte ansatte
 • arbeide for en kvalitetsheving i SFO med fokus på mat, leksehjelp, fysiske og kulturelle aktiviteter
 • redusere prisen på SFO og utvide dagens søskenmoderasjon
 • at alle skal ha et trygt og godt læringsmiljø, med en nullvisjon mot mobbing
 • videreutvikle bruken av digital kompetanse i grunnskolen
 • sette inn særlige målrettede tiltak med tett oppfølging av elever som står i fare for å falle ut etter grunnskolen
 • sikre god kvalitet på skolebygg og deres uteområder
 • sikre alle elever gode og oppdaterte læremidler i alle fag
 • at alle barn skal ha muligheter til å være fysisk aktive i utelek
 • ha helsesykepleier på alle skoler
 • øke fokus på psykisk helse i skolen
 • styrke samarbeidet mellom skolene og andre offentlige instanser som f.eks. barnevernet og PPT
 • sikre at alle lærer å svømme

Er du enig med Sandnes Arbeiderparti om En god fellesskole?

Takk for din tilbakemelding!

Vil du vite hva mer vi kanskje er enig om?


Eller se andre måter å engasjere seg

Takk for din interesse!

Du vil nå motta nyhetsbrev fra oss :)

Takk for tilbakemeldingen. Vi kan ikke være enige om alt!

Kanskje er det andre saker du er enig med oss i?

Se andre politiske saker