En mangfoldig kommune

En mangfoldig kommune

Tre venninner i barnehagen, de sitter på gulvet og smiler til kamera. Foto: Øivind Haug

Gjennom gode fellesarenaer kan vi skape integrering som utvikler gjensidig respekt og forståelse. For Sandnes Arbeiderparti betyr likestilling, inkludering og mangfold at alle uavhengig av kjønn, etnisitet, religion og livssyn, funksjonsevne og seksuell orientering opplever likeverd, har like muligheter og rettigheter, samt opplever tilgjengelighet og tilrettelegging. Mangfold gir kommunen store muligheter, men også sine utfordringer som vi skal arbeide for å løse.

Å beherske norsk er en viktig nøkkel til å lykkes med integreringen. Det er derfor avgjørende at det legges godt til rette for at alle kan lære norsk. Gjennom gode språkkunnskaper legger vi grunnlaget for at den enkelte kan lykkes i jobb, på skole og i samfunnet ellers.

Vi vil:

  • arbeide mot all diskriminering
  • arbeide for at alle blir inkludert i samfunnet, gjennom skole og arbeid
  • at inkludering, likestilling og toleranse skal være et bærende prinsipp i kommunes tjenester
  • at den kompetansen kommunen har på integrering skal ivaretas og videreutvikles
  • arbeide for praksisplasser for de som står utenfor arbeidslivet
  • at alle skal ha gode og likeverdige muligheter til et sunt og deltakende liv i sine nærmiljøer
  • sikre at barnehage og skole skal bidra til et likestilt samfunn
  • ta ansvar og ta imot flyktninger etter anmodning fra staten
  • fortsette satsingen ved Sandnes Læringssenter
  • sikre at alle barn behersker norsk før skolestart

Er du enig med Sandnes Arbeiderparti om En mangfoldig kommune?

Takk for din tilbakemelding!

Vil du vite hva mer vi kanskje er enig om?


Eller se andre måter å engasjere seg

Takk for din interesse!

Du vil nå motta nyhetsbrev fra oss :)

Takk for tilbakemeldingen. Vi kan ikke være enige om alt!

Kanskje er det andre saker du er enig med oss i?

Se andre politiske saker