En moderne kommune og attraktiv arbeidsgiver

En moderne kommune og attraktiv arbeidsgiver

Sandnes nye rådhus

Vi vil videreutvikle et godt regionalt samarbeid for å få til gode løsninger for innbyggerne i kommunen og regionen. Den politiske styringen av Sandnes skal være preget av åpenhet og nærhet. Vi vil ha en serviceinnstilt kommune som har god ressursutnyttelse og er fleksibel, effektiv, lærende og nytenkende. Vi vil ha de ansatte som aktive medspillere i et godt arbeidsmiljø. 

Kommunen er en stor innkjøper av varer og tjenester. Sandnes Arbeiderparti vil sikre strenge seriøsitetsregler for de som skal levere varer og tjenester til kommunen. På den måten bidrar kommunen til å sikre den seriøse delen av næringslivet - i tillegg til å unngå sosial dumping. Blant annet gjennom at offentlige anskaffelser stiller krav om tariffavtaler og deltakelse i lærlingeordningen. Vi vil sikre at kommunen er kostnadseffektiv innenfor regelverket om offentlige anskaffelser. Kommunen skal i planlagte byggeprosjekter være en pågangsdriver for bygg- og anleggsnæringen.

En moderne kommune yter gode tjenester som tilfredsstiller brukernes behov. Vi vil ta i bruk moderne hjelpemidler som er nødvendig for å yte en best mulig tjeneste.

Sandnes kommune skal være en attraktiv arbeidsgiver som tilbyr ansatte faste hele stillinger som hovedregel. Vi vil jobbe for at kommunen skal ha flere lærlinger og bidra til at lærlinger som tar fagbrev får tilbud om jobb etter ferdig utdanning. Minoriteter og underrepresenterte grupper skal oppfordres til å søke ledige stillinger.

Vi sier nei til privatisering og konkurranseutsetting av kommunale kjerneoppgaver. Gjennom en konkurransedyktig kommune, vil vi forbedre og videreutvikle det offentlige tilbudet ved økt tilgjengelighet og kortere behandlingstid. Det skal stilles krav til at ekstern tilbyder skal ha ordnede lønns-, pensjons- og arbeidsbetingelser, og det skal stilles krav til solidaritetsansvar.

Vi vil:

 • si nei til privatisering av kommunale kjerneoppgaver
 • si nei til eiendomsskatt på boliger
 • at fornyelse og utvikling av kommunen skal skje i nært samarbeid med de ansatte
 • fortsette digitaliseringen av kommunen, og ta i bruk ny teknologi der det er hensiktsmessig
 • arbeide for flere heltidsstillinger, og gjennomføre konkrete tiltak for å redusere uønsket deltid
 • motarbeide sosial dumping og arbeidslivskriminalitet ved å sikre et trygt og organisert arbeidsliv i tett samarbeid med fagforeningene
 • fortsette å ha minimum to lærlinger per 1000 innbyggere, samtidig som vi vil arbeide for flere læreplasser både i det offentlige og det private
 • arbeide for at flere av våre ansatte får mulighet til å videreutdanne seg
 • fortsette å støtte opp om Universitetet i Stavanger, og legge til rette for etablering av nye utdanningsinstitusjoner, som f.eks. fagskole eller høgskole, i Sandnes
 • arbeide for medisinsk fakultet, inkludert legeutdanning og psykologutdanning, ved Universitetet i Stavanger
 • arbeide videre for at Sandnes skal få tildelt flere storbymidler
 • arbeide for å forenkle rutiner, organisering og oppgaveløsning, som for eksempel se på bestiller-/utførermodellen
 • videreføre en effektiv politisk ledelse ut i fra dagens styringsmodell (formannskapsmodellen)

Er du enig med Sandnes Arbeiderparti om En moderne kommune og attraktiv arbeidsgiver?

Takk for din tilbakemelding!

Vil du vite hva mer vi kanskje er enig om?


Eller se andre måter å engasjere seg

Takk for din interesse!

Du vil nå motta nyhetsbrev fra oss :)

Takk for tilbakemeldingen. Vi kan ikke være enige om alt!

Kanskje er det andre saker du er enig med oss i?

Se andre politiske saker