Folkehelse

Folkehelse

Tre personer går tur på tursti.

Sandnes Arbeiderparti vil at alle skal ha muligheten til å leve sunne liv. For å skape minst mulig forskjeller mellom folk skal Sandnes ha tilgjengelige tjenester som ivaretar psykisk helse og tilrettelegger for fysisk aktivitet for alle. Det er viktig for oss at alle skal ha økonomisk mulighet til å ta gode valg for seg selv, og for å være delaktige i fellesskapet. Deriblant vil vi fortsette arbeidet med å bekjempe barnefattigdom i kommunen, med økonomiske tiltak til familiene som gir gode vilkår for deltakelse i samfunnet. 

Det er økt fokus på psykisk helse og Sandnes Arbeiderparti vil satse videre på arbeid som virker i kampen mot psykiske plager. Vi mener at psykisk helse er like viktig som fysisk helse, og vi vil skape takhøyde og ha tilgjengelig fagpersonell som kan hjelpe tidligst mulig. I Sandnes skal det være akseptert å ha utfordringer, og kommunen skal tilby hjelp når det trengs. Ensomheten er økende i alle aldre, og Sandnes Arbeiderparti vil legge til rette for fellesskap gjennom å gi alle mulighet til å delta på ulike samlingspunkt som idrett, kultur, folkefest og aktivitet i byen. 

Flere barn og unge starter med illegale rusmidler enn tidligere og mange barn lever med foreldre som har rusutfordringer. Sandnes Arbeiderparti skal arbeide for opplysningsarbeid om risiko ved bruk av rusmidler i skolen og som arbeidsgiver, for å kunne forebygge rusmiddelavhengighet. Det er viktig at personer med rusmiddelavhengighet tilbys god hjelp for å leve verdige liv med mulighet for hjelp både under og etter ruslidelse. Vi sier tydelig nei til bruk av hospits som botilbud, og vil ha gode boforhold som gir mulighet for tilbakeføring til samfunnet. Sandnes Arbeiderparti mener at vi ikke har noen å miste til et liv i rus, og vi har en nullvisjon for overdosedødsfall.

Vi vil:

 • legge til rette for at alle skal kunne snakke om sine plager tidligst mulig med kvalifisert personell i lavterskeltilbud
 • styrke innsatsen mot barnefattigdom
 • gi gode muligheter for fysisk aktivitet ved universell utforming, gode promenader og tilgjengelige turmuligheter for alle
 • fortsette arbeidet mot mobbing
 • fortsette å gi Sandnes gode samlingspunkt gjennom idrett, kultur, folkefest og aktiviteter for å forebygge ensomhet og bygge fellesskap
 • gi eldre og andre muligheter for å bli inkludert i samfunnet ved å tilby digital opplæring
 • styrke arbeidet mot vold i nære relasjoner
 • fortsette innsatsen mot voldsutøvelse og sikre god hjelp til offer og utøver
 • styrke arbeidet mot seksuelle overgrep gjennom økt kompetanse i skole og barnehage og opplysningsarbeid i samfunnet, samt tilby hjelp til offer og utøver
 • sikre gode tjenester til innbyggere med vedvarende psykiske helseutfordringer
 • styrke arbeidet med å forebygge selvmord
 • styrke det forebyggende arbeidet mot rus, overdosedødsfall og sikre et godt ettervern
 • si nei til bruk av hospits som botilbud
 • fortsette arbeidet for at bostedsløse skal tilbys bolig

Er du enig med Sandnes Arbeiderparti om Folkehelse?

Takk for din tilbakemelding!

Vil du vite hva mer vi kanskje er enig om?


Eller se andre måter å engasjere seg

Takk for din interesse!

Du vil nå motta nyhetsbrev fra oss :)

Takk for tilbakemeldingen. Vi kan ikke være enige om alt!

Kanskje er det andre saker du er enig med oss i?

Se andre politiske saker