Gode transportløsninger

Gode transportløsninger

Busser på Ruten i Sandnes.

Sandnes har en spredt bosetting med store avstander mellom bolig, arbeid og sentrum. Mange flere bruker bilen for å dekke sitt transportbehov enn i andre storbyområder. Manglende veikapasitet gir køer og dårlig framkommelighet for trafikk i rushtiden, og kollektivtilbudet er for dårlig flere steder.

Sandnes Arbeiderparti vil at det skal bli enklere og mer fordelaktig å velge kollektivtransport, sykkel og gange i stedet for privatbilen. Vi ønsker et trygt, moderne og effektivt veinett i Sandnes. I tillegg må vi legge til rette for innfartsparkering (park & ride), selvkjørende busser, ladestasjoner og ha tilgjengelig sykkelparkering. Vi må også få et bedre busstilbud som binder sammen bydeler og gir enkel tilgang til de store arbeidsplassene. Vi vil gjøre det enkelt å reise samtidig som vi ivaretar klima og miljø. Sammen med gode løsninger for kollektivtrafikken, sykkel og gange fører dette til mindre bilkjøring og bedre fremkommelighet for dem som må bruke egen bil.

Sandnes Arbeiderparti ønsker å satse på et miljøvennlig båttilbud som primært skal bidra til å transportere innbyggere til og fra jobb, men også til rekreasjon i området Lysefjorden i tillegg til å være et tilbud for turister. Vi vil arbeide for et godt båttilbud til Lysebotn.

Et stort innslag av fossilfrie kjøretøy og maritim transport, vil være avgjørende for mulighetene til å redusere klimagasser i transportsektoren. Dette kan sette oss i stand til å nå det forpliktende nasjonale nullvekstmålet for byområdene. Skal vi lykkes i dette arbeidet, må nødvendig infrastruktur som ladestasjoner være tilgjengelig i kommunen.

Vi vil:

 • bedre trafikksikkerheten, blant annet gjennom fortsatt satsing på gang- og sykkelveier
 • ha trygge skoleveier
 • arbeide for å redusere prisene på buss og tog
 • fortsatt si nei til rushtidsavgift
 • arbeide for at staten skal ta mer økonomisk ansvar ved veiutbygging og kollektivløsninger
 • arbeide for promenade/sykkelvei langs Gandsfjorden
 • arbeide for en styrking av kollektivtilbudet i hele kommunen
 • arbeide for å få på plass bru over Gandsfjorden
 • arbeide for å firefelts vei på E39 til Ålgård og videre
 • arbeide for god forbindelse over Høgsfjorden
 • arbeide for et godt båttilbud i Lysefjorden til Lysebotn
 • arbeide for togstasjon på Lura
 • bedre vedlikeholdet av vei, sykkel- og gangstier, turstier og fortauer
 • sikre at alle kan bruke kollektivtransport (universell utforming)arbeide for gjenåpning av Ålgårdbanen
 • arbeide for dobbeltspor på Jærbanen videre mot Egersund
 • arbeide for at det bygges forbindelse fra ny E39 til Foss Eikeland/Vagle
 • tilrettelegge for flere ladestasjoner for el-biler, el-lastebiler og el-sykler

Er du enig med Sandnes Arbeiderparti om Gode transportløsninger?

Takk for din tilbakemelding!

Vil du vite hva mer vi kanskje er enig om?


Eller se andre måter å engasjere seg

Takk for din interesse!

Du vil nå motta nyhetsbrev fra oss :)

Takk for tilbakemeldingen. Vi kan ikke være enige om alt!

Kanskje er det andre saker du er enig med oss i?

Se andre politiske saker