Helse og velferd

Helse og velferd

En helsearbeider geleider en eldre dame gjennom gangene i et helsebygg. Foto: Øivind Haug

Sandnes Arbeiderparti vil at alle kommunens innbyggere, fra spedbarn til de eldste, skal ha tilgang på gode og likeverdige helse- og omsorgstjenester.

Det primære målet i den nasjonale omsorgsstrategien er å tilrettelegge for at personer med omsorgsbehov kan bo hjemme lengst mulig. Det gjelder den økende andelen eldre, men også yngre innbyggere med helse og omsorgsutfordringer. Noen vil ikke kunne bo hjemme, og da vil vi sikre at alle som har behov for det, får heldøgnstilbud som sykehjemsplass. Vi vil arbeide for at det er et godt og likeverdig aktivitetstilbud på sykehjemmene.

Sandnes Arbeiderparti er opptatt av boligsosialt arbeid. Å legge til rette for boligbygging tilpasset ulike livsfaser, helse og funksjonsnivå er en viktig satsing. Sandnes Arbeiderparti vil være en kommune som legger til rette for aldersvennlige boliger og nærmiljø. Vi vil også legge opp til at det vil være naturlig med samhandling mellom generasjoner. Vi vil fortsette arbeidet med å redusere ventelistene til bolig for personer med nedsatt funksjonsevne, med mål om at alle som har behov for bolig får det.

Vi vil:

 • styrke satsingen på et godt utbygget hjemmetjenestetilbud
 • styrke innbyggernes mulighet til å klare mest mulig selv
 • videreutvikle tilbud for pårørende med store omsorgsoppgaver
 • arbeide for aldersvennlige boliger med tilhørende tjenestetilbud slik at eldre kan bo lengst mulig i egen bolig
 • gjøre trygghetsalarm gratis
 • fortsette arbeidet med flere faste hele stillinger for å styrke kompetanseutviklingen og kontinuiteten i helse- og omsorgstjenesten
 • sikre tilstrekkelig sykehjemsdekning
 • bygge flere boliger for personer med nedsatt funksjonsevne
 • fortsette satsingen på velferdsteknologi
 • innføre en koordinator som kan imøtekomme informasjonsbehov hos innbyggere som skrives ut av sykehus/helseinstitusjoner
 • sikre god beredskap mot smittsomme sykdommer
 • ha et godt samarbeid med frivillige og pårørende for å kunne gi best mulig omsorg til innbyggere som trenger dette
 • styrke kapasiteten på fastleger i kommunen
 • ha nok helsesykepleiere
 • videreutvikle Ung Helsestasjon i Sandnes
 • fortsette styrking av eldresentrene, og sørge for fleksibilitet gjennom varierte åpningstider på våre dagsenter
 • fortsette styrkingen av fysioterapi- og ergoterapitjenestene i kommunen

Er du enig med Sandnes Arbeiderparti om Helse og velferd?

Takk for din tilbakemelding!

Vil du vite hva mer vi kanskje er enig om?


Eller se andre måter å engasjere seg

Takk for din interesse!

Du vil nå motta nyhetsbrev fra oss :)

Takk for tilbakemeldingen. Vi kan ikke være enige om alt!

Kanskje er det andre saker du er enig med oss i?

Se andre politiske saker