Klima og miljø

Klima og miljø

Solcellepanel

Klima- og naturkrisen er vår tids største utfordring. Menneskelig aktivitet varmer opp jordkloden og vårt forbruk fortrenger planter, dyr og mennesker sine leveområder. Dette øker faren for dramatiske endringer av både klima og natur. Vi vil ha en sosialt rettferdig klimapolitikk som kutter utslipp og skaper jobber. 

Sandnes skal være miljøvennlig, kutte klimagassutslipp, prioritere effektiv energibruk, og bygge på en klimavennlig måte. Vi må bremse klimaendringene, ha gode planer for klimatilpassing, og verne om verdifull natur, matjord og artsmangfold. Vi kan bygge smartere, planlegge bedre og ta klokere valg for å bevare den mest sårbare naturen.

Ren luft, mindre støy og rent drikkevann er avgjørende for helse og livskvalitet til innbyggerne. Vi vil at kommunen skal gå foran som et godt eksempel, og bidra til teknologisk utvikling og endring.

Vi vil:

  • videreutvikle klimabudsjett og klimaregnskap som redskap for beslutninger i kommunen
  • tilrettelegge for trygg og grønn mobilitet der veksten i transport tas med kollektiv, sykkel og gange
  • vekte klima- og miljøhensyn i offentlige anskaffelser der det er relevant
  • styrke arbeidet for sirkulær økonomi og legge til rette for gjenbruk og utlånsordninger
  • fortsette arbeidet med energieffektivisering av nye og eksisterende kommunale bygg
  • velge nullutslippskjøretøy der det er mulig
  • bli mer miljøbevisste og ha fokus på god håndtering av avfall
  • arbeide for at mindre plastavfall kommer ut i naturen
  • arbeide for redusert forurensning over alt i kommunen og regionen, særlig i elver og sjø
  • ta vare på biologisk mangfoldsikre jordvern

Er du enig med Sandnes Arbeiderparti om Klima og miljø?

Takk for din tilbakemelding!

Vil du vite hva mer vi kanskje er enig om?


Eller se andre måter å engasjere seg

Takk for din interesse!

Du vil nå motta nyhetsbrev fra oss :)

Takk for tilbakemeldingen. Vi kan ikke være enige om alt!

Kanskje er det andre saker du er enig med oss i?

Se andre politiske saker