Kultur, idrett og fritid

Kultur, idrett og fritid

Ung mann spiller på cello

Kultur og idrett er grunnleggende for å skape gode liv og et godt samfunn. Alle skal ha tilgang til kultur og idrett. Vi vil stimulere til aktivitet i hele kommunen ved å sørge for gode rammevilkår for både frivillige og profesjonelle innen kultur og idrett. Vi vil sørge for at kultur og idrett får flere gode lokaler og arenaer. 

For å skape et godt lokalt kulturliv, må alle barn og unge få muligheten til å delta i og oppleve et mangfold av kunst- og kulturaktiviteter i nærmiljøet. Vi vil gjennom et samarbeid mellom kulturskolen, barnehagene, skolene og SFO legge til rette for at alle får mulighet til å oppleve kultur. Ved å sikre tilgang til egnede lokaler, ansatte og tilstrekkelige driftsmidler skal det skapes et godt tilbud av fritidsklubber og organisert aktivitet i hver bydel. Kultur og idrett er viktig for integreringen i samfunnet.

Vi vil:

 • i løpet av perioden planlegge og starte bygging av storhall for innendørs ballidretter og ishall
 • arbeide for et regionalt folkebad med blant annet 50 meters svømmebasseng
 • at nye idrettshaller bør bygges som flerbrukshaller
 • arbeide for å være vertskap for store kultur- og idrettsarrangementer
 • legge til rette for internasjonale friidrettsarrangementer i Sandnes idrettspark
 • sikre åpen svømmehall og idrettshall om sommeren
 • sørge for godt vedlikehold av eksisterende idrettsanlegg
 • videreføre arbeidet med kunstgressbaner i alle bydeler
 • arbeide for å bygge flere friidrettsanlegg
 • arbeide for at barn skal kunne drive med den idrett og kulturaktivitet de ønsker, og få bort ventelistene
 • sørge for en reell vekst i kulturskolens budsjett og kommunens tilskuddsordninger til kultur
 • at alle barn og unge få muligheten til å delta i og oppleve et mangfold av kunst- og kulturaktiviteter
 • bidra til et levende bysentrum og lokalmiljø ved å skape og støtte gratis arrangement i kommunen
 • sikre god drift av bibliotekene
 • bidra til å opprettholde og styrke et levende kunstmiljø i byen med gode ordninger og arbeidsplasser for kunstnere
 • støtte opp om eierskapet i Filmkraft
 • videreutvikle Kulturhuset og KINOKINO
 • arbeide for gode lokaler til kulturutøvelse
 • arbeide for at fritidsaktiviteter i større grad kan skje i innbyggernes egne lokalmiljø
 • sørge for at byens kommunale og fylkeseide lokaler kan brukes av kulturlivet, idretten og frivillige organisasjoner
 • sikre godt kulturminnevern. Legge til rette for at verneverdige og fredede bygninger kan tas i bruk på en fornuftig og ikke-ødeleggende måte. Bevaring gjennom bruk skal være bærende prinsipp.
 • videreføre opplevelseskortet for barn med utfordrende levekår
 • videreutvikle den kulturelle skolesekken og den kulturelle spaserstokken
 • videreføre et godt fritidstilbud for personer med fysiske og psykiske funksjonshemninger
 • styrke kunnskapen om lokalhistorien

Er du enig med Sandnes Arbeiderparti om Kultur, idrett og fritid?

Takk for din tilbakemelding!

Vil du vite hva mer vi kanskje er enig om?


Eller se andre måter å engasjere seg

Takk for din interesse!

Du vil nå motta nyhetsbrev fra oss :)

Takk for tilbakemeldingen. Vi kan ikke være enige om alt!

Kanskje er det andre saker du er enig med oss i?

Se andre politiske saker