Trygge og gode boliger

Trygge og gode boliger

Lekeplass og boliger

Det er store økonomiske forskjeller i boligmarkedet, både geografisk og mellom enkelthusholdninger. De siste årene har boligprisene steget kraftig, og det er blitt vanskeligere for mange å etablere seg i sin egen bolig. Særlig for unge er det vanskelig å komme inn på boligmarkedet. Sandnes Arbeiderparti vil bidra til en god bolig i et godt bomiljø for alle. Det er en forutsetning for et godt liv for den enkelte. Vi vil arbeide for at det blir satt av nok areal slik at vi sikrer at det bygges nok boliger. Sandnes Tomteselskap er et av kommunens verktøy for å sikre sosial boligbygging og tilgang til rimelige og gode boliger. Sandnes Arbeiderparti skal jobbe for at kommunen lykkes i dette arbeidet.

Vi vil:

 • sikre at det bygges nok boliger og ha boligbygging i alle bydeler
 • legge til rette for varierte boligtyper for folk i alle aldre og livssituasjoner
 • samarbeide med for eksempel boligbyggelagene om tiltak for å bygge boliger til folk med begrenset egenkapital
 • sette av tilstrekkelig areal til boligutvikling
 • knytte infrastruktur til boligbygging og øke boligbygging rundt kollektivknutepunktene
 • legge til rette for nye måter å bo på, som for eksempel ved å dele på ulike funksjoner
 • arbeide for at flere kan få startlån. Husbanken skal kunne brukes som virkemiddel også for førstegangsetablerere
 • arbeide for å redusere og forenkle fordyrende krav til byggenæringen slik at byggekostnadene holdes så lave som mulig
 • sørge for at våre boligområder får beholde naturlige grønne områder
 • sørge for ivaretakelse og videreutvikling av forbindelseslinjer i form av gang- og sykkelveger
 • gjøre det enklere for unge å komme seg inn på boligmarkedet
 • sikre boligområder med gode arealer for lek og opphold, gode møteplasser for mennesker i alle aldre
 • sørge for rask byggesaksbehandling og reguleringer

Er du enig med Sandnes Arbeiderparti om Trygge og gode boliger?

Takk for din tilbakemelding!

Vil du vite hva mer vi kanskje er enig om?


Eller se andre måter å engasjere seg

Takk for din interesse!

Du vil nå motta nyhetsbrev fra oss :)

Takk for tilbakemeldingen. Vi kan ikke være enige om alt!

Kanskje er det andre saker du er enig med oss i?

Se andre politiske saker